PFR


pfr pfrPolityka PrywatnościSzanowni Państwo!

Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję Państwa, że :

1. Administratorem danych, czyli podmiotem decydującym o tym, w jakim celu, a także, w jaki sposób będą przetwarzane Państwa dane jest: goody Andrzej Nowak, ul. Sielska 17/C, 60-129 Poznań, NIP 777-124-14-03, Regon 634379810, www.goody.agency, zwany dalej „Administratorem”.

  1. Dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:

a) realizacji zawarcia z Państwem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b) udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu na stronie internetowej Naszej firmy, na podstawie uprzednio wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym na stronie internetowej są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych;

c) realizacji przedsięwzięć organizowanych przez Naszą firmę, w ramach których pozyskujemy Państwa dane na podstawie uprzednio udzielonej zgody np. udział w konkursach, loteriach oraz innych wydarzeniach (art. 6 ust. 1 lit. a);

d) oferowania Państwu Naszych produktów i usług (marketing bezpośredni, co jest Naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

e) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) np. na potrzeby rachunkowości, wystawienie faktur, względów podatkowych, archiwalnych;

f) wysyłania informacji handlowej, działań marketingowych za pomocą poczty elektronicznej lub za pośrednictwem telefonu na podstawie Pani/Pana zgody – w przypadku jej wyrażenia (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

g) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest Naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  1. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą:

a) firmy świadczące usługi dla Administratora, w szczególności w zakresie: ochrony danych osobowych, obsługi informatycznej, prawnej, księgowej, kadrowej, oprogramowania komputerowego, szkoleń, finansów, ubezpieczeń, serwisu urządzeń;

b) upoważnione na podstawie obowiązującego prawa podmioty i instytucje administracji publicznej i samorządowej. 

  1. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
  2. Dane osobowe będziemy przetwarzać nie dłużej niż to konieczne, w szczególności:

a) na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych, będziemy je przetwarzać tak długo jak będziemy do tego zobligowani przepisem prawa. Na gruncie obecnych przepisów jest to okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy;

b) jeżeli dane osobowe będą przetwarzane przez Nas, w celu dochodzenia roszczeń (w tym w postępowaniach sądowych) będziemy je mogli przetwarzać w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego;

c) jeżeli Państwo wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych, czy to do celów marketingowych, rozpowszechniania wizerunku i w wielu innych wypadkach, kiedy o tę zgodę poprosimy, wówczas będziemy je przetwarzać do czasu odwołania tej zgody;

d) po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego Państwa dane zostały zebrane (np. realizacja umowy, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy), Państwa dane będą̨ przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres, zgodny z obowiązującymi u Nas przepisami archiwalnymi oraz przez okres niezbędny dla obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Nas, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń́ określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. W przypadku zatrudnionych pracowników, okres przechowywania danych osobowych wynosi od 10 – 50 lat, w zależności od daty zatrudnienia. Od podmiotów współpracujących, okres przechowywania danych potrzebnych do zawarcia umowy zlecenia wynosi 6 lat, po czym dane te są stopniowo usuwane.

  1. Mają Państwo prawo do:

a) dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;

b) sprostowania (poprawienia) swoich danych;

c) usunięcia swoich danych - jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali dane, może Pani/ Pan zażądać abyśmy je usunęli;

d) ograniczenia przetwarzania danych - może Pani/Pan żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panią/Panem działań, jeżeli Pani/Pana zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Pani/Pana temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chce Pani/Pan, żebyśmy je usunęli, bo są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego sprzeciwu względem przetwarzania danych;

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Ma Pani/ Pan prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku skorzystania z tego prawa zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu;

f) wniesienia sprzeciwu z uwagi na szczególną sytuację. Ma Pani/ Pan także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni. Powinna Pani/Pan wtedy wskazać nam szczególną sytuację, która Pani/Pana zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez Nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba, że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez Nas Pani/Pana danych są nadrzędne wobec Pani/Pana praw lub też, że Pani/Pana dane są Nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

g) przenoszenia danych – ma Pani/Pan prawo otrzymać od Nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Pana/Pani dotyczące, które posiadamy na podstawie umowy lub Pani/ Pana zgody. Może Pani/Pan też zlecić Nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;

h) wniesienia skargi do organu nadzorczego - jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzamy Pani/ Pana dane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193, Warszawa;

i) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych - w każdej chwili może Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

7. W celu realizacji swoich praw prosimy kontaktować się pod adres email: marzena@goody.agency.

  1. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne, aby móc zawrzeć z Nami umowę, skorzystać z naszych usług czy w celu skontaktowania się z Nami. Traktujemy Państwa zgodę, jako dobrowolne, świadome, jednoznaczne oświadczenie woli, które w każdej chwili może być wycofane.
  2. Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Polityka prywatności strony www.

1. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

2. Dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym na stronie internetowej są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.